Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19051
Title: Thuyết trình của Ủy ban Văn hóa và giáo dục của Quốc hội về cơ chế chính sách kinh tếi tài chính trong các hoạt động văn hóa và giáo dục
Authors: Trần Độ
Keywords: Cơ chế chính sách kinh tế tài chính
Văn hóa
Tài chính
Thuyết trình
Giáo dục
Kinh tế
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Abstract: Trình bày các vấn đề về giáo dục và văn hóa, gồm mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước.Cơ chế chính sách kinh tế-tài chính trong hoạt động giáo dục cần đổi mới theo hướng nào?
Date Created: 25-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 203-220, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.