Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19068
Title: Tạo chuyển biến cơ bản cho nông nghiệp phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình lương thực thực phẩm
Authors: Trần Quang Ngọc, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Ninh
Authors: Trần Quang Ngọc, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Ninh
Keywords: Nông nghiệp
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Lương thực thực phẩm
Abstract: Trình bày những chuyển biến cơ bản về tình hình Nông nghiệp. Trình bày các đề nghị của tác giả như: Nhà nước cần quan tâm tập trung đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đảm gbảo điều kiện nước để thâm canh Nông nghiệp.Vấn đề thứ hai là chính sách với Nông Nghiệp...
Date Created: 28-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 391-397, .pdf
Source: Quốc hội khóa VIII. Kỳ họp lần thứ hai
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.