Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19073
Title: Một số ý kiển về kế hoạch phát triển đổi mới công tác lập pháp kinh tế- xã hội ở tỉnh Gia Lai- Kon Tum và Tây Nguyên
Authors: Sô Lây Tăng
Keywords: Tây Nguyên
Khóa VIII
Một số ý kiến
Gia Lai
Kinh tế xã hội
Kon Tum
Kỳ họp 2
Abstract: Bài phát biểu là một số ý kiển về kế hoạch phát triển đổi mới công tác lập pháp kinh tế- xã hội ở tỉnh Gia Lai- Kon Tum và Tây Nguyên của tác giả. Đề nghị Quốc hội phải đặt lại vấn đề dân tộc và miền núi một cách đúng mức bằng những chính sách cụ thể. Về
Date Created: 28-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 454-458, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.