Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19105
Title: Quyết định của Hội đồng Nhà nước số 67 NQ/HĐNN8
Authors: Võ Chí Công
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa VIII
Quyết định
số 67
Abstract: Toàn văn quyết định của Hội đồng Nhà nước số 67 NQ/HĐNN8 (Kêm theo Tờ trình của HĐNN về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng)
Date Created: 10-05-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 179-180, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 942,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.