Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19111
Title: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về cân đối lương thực và sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng dần tới năm 1988
Authors: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Keywords: Báo cáo
Cân đối lương thực
Kỳ họp 3
Khóa VIII
Sản xuất nông nghiệp
Abstract: Toàn văn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về cân đối lương thực và sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng dần tới năm 1988
Date Created: 25-06-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 226-235, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.