Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19115
Title: Báo cáo trả lời chất vấn của đại biều Quốc hội về vấn đề tài chính và ngân sách nhà nước năm 1988
Authors: Hoàng Quy
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 3
Khóa VIII
Ngân sách nhà nước
Tài chính
Trả lời chất vấn
Abstract: Báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề như: về ngân sách Nhà nước, về chính sách thuế và về vốn lưu động.
Date Created: 22 đến 28-06-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 272-279, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.