Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19185
Title: Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười: Một số vấn đề về nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 1989
Authors: Đỗ Mười
Keywords: Bài phát biểu
Kỳ họp 4
Khóa VIII
Ngân sách Nhà nước
Nhiệm vụ kế hoạch
Abstract: Trình bày một số vấn đề lớn, cụ thể vấn đề về đổi mới để có cơ chế chính sách phù hợp. Vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa đang xuống cấp đến mức báo động. Vấn đề Campuchia. Trình bày về vấn đề thu chi và vấn đề thuế...
Date Created: 13 đến 22-12-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 443-448, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 13.12 đến ngày 22.12.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.