Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19189
Title: Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kế hoạch kinh tế xã hội
Kỳ họp 4
Khóa VIII
Nghị quyết
Abstract: Trình bày việc tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988. Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989 với những nội dung như kế hoạch nhà nước năm 1989 nhằm vào các mục tiêu chủ yếu. Phấn đấu đạt các chỉ t
Date Created: 13 đến 22-12-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 475-485, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 13.12 đến ngày 22.12.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.