Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19221
Title: Báo cáo bổ sung một số tình hình về công tác lao động-thương binh và xã hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo bổ sung
Kỳ họp 5
Khóa VIII
Lao động thương binh
Xã hội
Abstract: Trình bày những vấn đề gay gắt nổi lên hiện nay và một số kiến nghị. Vấn đề thứ nhất về tình hình tiền lương và đời sống của công nhân viên chức và các đối 4ợng chinh sách xã hội.Vến đề thứ hai về tình hình lao động dôi ra trong sắp xếp và tổ chức lại sản
Date Created: 14-06-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 158-169, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 19.6 đến ngày 30.6.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.