Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19243
Title: Báo cáo giải trình chất vấn về các vấn đề thanh toán, lãi suất tín dụng ngân hàng
Authors: Cao Sỹ Kiêm
Keywords: Ngân hàng
Giải trình chất vấn
Trả lời chất vấn
Báo cáo
Kỳ họp 5
Khóa VIII
Lãi suất tín dụng
Abstract: Trả lời các chất vấn về vấn đề séc bảo chi gây phiền hà cho khách hàng. Về" Bốn lần thay đổi lãi suất ngân hàng trong hai tháng". Về vấn đề thế nào là vay kế hoạch và vay ngoài kế hoạch.
Date Created: 19 đến 30-06-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 355-358, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 19.6 đến ngày 30.6.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.