Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19251
Title: Nghị quyết về dự thảo Luật Công đoàn
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Dự thảo
Kỳ họp 5
Khóa VIII
Luật Công đoàn
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn Nghị quyết về dự thảo Luật Công đoàn. Quyết nghị giao cho Hội đồng Nhà nước chỉnh lý dự thảo Luật Công đoàn trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và công bố để nhân dân tham gia ý kiến...
Date Created: 19 đến 30-06-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 472-473, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 19.6 đến ngày 30.6.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 914,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.