Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19252
Title: Nghị quyết về một số chủ chương và biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 1989 trong 6 tháng cuối năm
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: 1989
Kỳ họp 5
Khóa VIII
Nghị quyết
Nhiệm vụ
Kinh tế - xã hội
Abstract: Nhấn mạnh một số chủ trương và biện pháp trước mắt nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm bụ phát triển kinh tế - xã hộ đến cuối năm 1989. Về nông nghiệp về công nghiệp, tiểu thu công nghiệp và thương nghiệp, về ngân sách Nhà nước và tiền tệ, về
Date Created: 19 đến 30-06-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 474-480, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 19.6 đến ngày 30.6.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.