Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19328
Title: Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 1990
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: 1990
Kỳ họp 6
Khóa VIII
Nghị quyết
Phát triển kinh tế xã hội
Abstract: Toàn văn Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 1990. Quyết nghị Quốc hội tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kinh kế hoạch nhà nước năm 1989 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1990...
Date Created: 18 đến 28-12-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 566-573, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.12 đến ngày 28.12.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.