Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19356
Title: Báo cáo ý kiến về dự án Luật doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Báo cáo
Công ty cổ phần
Doanh nghiệp tư nhân
Dự án
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Abstract: Phân tích về sự cần thiết ban hành Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp 4 nhân, công ty cổ phần, về mục đích, phạm vi và đối 4ợng điều chỉnh, về nội dung và công bố lấy ý kiến nhân dân
Date Created: 12-06-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 173-176, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 14.6 đến ngày 30.6.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.