Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19456
Title: Báo cáo trả lời chất vấn về công tác ngân hàng
Authors: Cao Sỹ Kiêm
Keywords: Hợp tác xã tín dụng
Ngân hàng
Báo cáo
Công tác ngân hàng
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời 4 loại vấn đề được chất vấn. Thứ nhất trả lời đồng chí Mai Thanh và đồng chí Đỗ Thị Kim Đính về câu hỏi: Trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc đổ bể hợp tác xã tín dụng. Thứ hai trả lời câu hỏi của các đồng chí Hà Thị Riên, Đinh Bình Giã và T
Date Created: 05 đến 21-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 444-453, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.