Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19588
Title: Tờ trình Quốc hội về Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới, thay thế luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch hiện hành và điều 32 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Authors: Hội đồng Bộ trưởng
Keywords: Luật thuế xuất khẩu
Tờ trình
Thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
Thuế nhập khẩu mới
Luật thuế xuất khẩu
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Abstract: Tờ trình trình bày một số nội dung chủ yếu, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 4 năm thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch. Phân tích những tồn tại, bất hợp lý nổi lên qua Luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành. Nội dung dự án Luật
Date Created: 02-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 272-285, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.