Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19595
Title: Tờ trình Quốc hội về việc Hội đồng Nhà nước đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong biểu thuế của Luật doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Authors: Hội đồng Nhà nước
Keywords: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế doanh thu
Biểu thuế
Thuế suất
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Luật thuế doanh thu
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Tờ trình
Abstract: Nội dung quyết định: sửa đổi, bổ sung thuế suất đối với một số ngành nghề kinh doanh trong biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Luật thuế doanh thu như mục 1 ngành sản xuất, mục 2 ngành vận tải, mục 3 ngành thương nghiệp, mục 4 ngành dịch vụ.
Date Created: 16-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 325-328, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.