Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19629
Title: Luật thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỳ họp 10
Khóa VIII
Luật thuế xuất khẩu
Thuế nhập khẩu
Abstract: Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Gồm 7 chương: Chuong I đối 4ợng chịu thuế và các tổ chức nộp thuế. Chương II đề cập đến căn cứ tính thuế. Chương III đề cập đến biểu thuế. Chương IV đề cập đến giảm thuế, miễn thuế, hoàn lại thuế. Chươn
Date Created: 10 đến 26-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 704-712, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.