Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19631
Title: Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26 thàng 12 năm 1991 về việc phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỳ họp 10
Khóa VIII
Luật thuế doanh thu
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26 thàng 12 năm 1991 về việc phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Date Created: 10 đến 26-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 721, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 726,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.