Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19759
Title: Báo cáo công tác đối ngoại của Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa X đến nay và phương hướng công tác năm 1998
Authors: Đỗ Văn Tài
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 2
Khóa X
Quốc hội
Ủy ban đối ngoại Quốc hội
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Trình bày các hoạt động của Quốc hội: Quan hệ với Quốc hội các nước; Hoạt động tại các tổ chức Liên Nghị viện khu vực và quốc tế… Hoạt động của Ủy ban Đối ngoại. Phương hướng hoạt đột đối ngoại của Quốc hội và Ủy ban Đối ngoại trong
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 169-175, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.