Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19762
Title: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội về Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kinh tế ngân sách
Kỳ họp 2
Khóa X
Luật Ngân hàng
Tổ chức tín dụng
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Phân tích sự cần thiết ban hành các Luật Ngân hàng về một số vấn đề chung cũng như nội dung cụ thể. Về Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Địa vị pháp lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Về hội đồng 4 vấn chính sách tiền tệ; Về thẩ
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 203-222, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.