Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19882
Title: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội về dự án Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
Authors: Lý Tài Luận
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 3
Khóa X
Luật
Quốc hội
Ủy ban kinh tế
Abstract: Trình bày sự cần thiết phải ban hành Luật khuyến khích đầu 4 trong nước (sửa đổi) và về một số Nội dung của Dự án luật khuyến khích đầu 4: 1- Về một số vấn đề chung; 2- Về một số nội dung cụ thể: Về việc tham gia đầu 4 của người nước ngoài; Về đảm bảo và
Date Created: 18-4-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 312-321, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.