Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19950
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Phạm Thị Toàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
Authors: Lê Vũ Hùng
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Phân ban phổ thông
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Phạm Thị Toàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: 1- Sau khi được Chính phủ quyết định chủ trương về phân ban phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn việc triển khai; 2- Quy định hệ số giờ dạy không còn là 1,3 nữ
Date Created: 20-5-2006
Issue Date: 2006
Format: tr. 590-591, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 93.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 893,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.