Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19951
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Chí Mát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên
Authors: Lê Vũ Hùng
Keywords: Chương trình phân ban
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Thi chuyển giai đoạn
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Chí Mát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên: 1- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương bỏ quy định cứng về đào tạo 2 giai đoạn và bỏ kỳ thi chuyển giai đoạn; 2- Sau khi được Chính phủ quyết định chủ trương về phân ban Bộ
Date Created: 20-5-2007
Issue Date: 2007
Format: tr. 592-593, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 94.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 905,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.