Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19967
Title: Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Trả lời chất vấn
Khóa X
Miền Nam
Chế độ ưu đãi
Chiến trường
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Abstract: Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: I- Về thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công; II- Về chế độ ưu đãi 1 lần đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi
Date Created: 13-5-2000
Issue Date: 2000
Format: tr. 637-642, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 110.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.