Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20013
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Trả lời chất vấn
Quỹ hỗ trợ xuất khẩu
Quỹ trợ giá nông nghiệp
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Quỹ bảo hiểm nông nghiệp
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về việc hình thành Quỹ bảo hiểm nông nghiệp, Quỹ trợ giá nông nghiệp, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: Soạn thảo ban hành chính sách thành lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu trình chính phủ phê duyệt
Date Created: 20-5-2005
Issue Date: 2005
Format: tr. 772-773, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 157.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 977,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.