Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20024
Title: Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Trả lời chất vấn
Kỳ họp 3
Khóa X
Cây dừa
Cây lạc
Chế biến dầu ăn
Đại biểu quốc hội
Abstract: Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về cây lạc, cây dừa và chế biến dầu ăn thay thế nhập khẩu: Vấn đề đặt ra là tiếp tục tìm kiếm thị trường, đặt ra kế hoạch phát triển sản xuất phù hợp tìm kiếm thị trường vững chắc
Date Created: 20-5-2006
Issue Date: 2006
Format: tr. 800-801, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 168.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.