Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20053
Title: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa X
Luật thuế nhập khẩu
Luật thuế xuất khẩu
Quốc hội
Abstract: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu: Trình bày những điều luật bổ sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 1991
Date Created: 21-4 đến 20-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 873-879, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 198.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.