Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20054
Title: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa X
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Quốc hội
Abstract: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: Để hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người dùng cho Ngân sách Nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ
Date Created: 21-4 đến 20-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 880-897, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 199.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.