Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20076
Title: Lời khai mạc
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 4
Khai mạc
Khóa X
Quốc hội
Abstract: Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp
Date Created: 28-10-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 31 - 34, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.