Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20079
Title: Tờ trình Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 1998 và dự toán ngân sách năm 1999 phục vụ hoạt động của Quốc hội ( của Ủy ban Thường vụ quốc hội)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Dự toán
Kỳ họp 4
Khóa X
Ngân sách
Tờ trình
Abstract: Tờ trình gồm 2 phần: phần đầu là đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 1998 với hai mục là dự toán được duyệt và ước thực hiện; phần 2 là dự toán ngân sách năm 1999 của Ủy ban Thường vụ quốc hội
Date Created: 05-11-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr.71 - 78, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.