Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20081
Title: Phụ lục 2 Dự toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Dự toán
Kỳ họp 4
Khóa X
Ngân sách
Phụ lục
Abstract: Phụ lục 2 dự toán chi phí đầu 4 xây dựng cơ bản năm 1999 thể hiện chi tiết các công trình cần đầu 4 cung như thời gian khởi công và hoàn thành, tổng dự toán được duyệt, ước thực hiện đến hết năm 1998 và dự toán năm 1999
Date Created: 05-11-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr.81, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 562,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.