Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20087
Title: Báo cáo hoạt động đối ngoại của Quốc hội và công tác của Ủy ban đối ngoại năm 1998
Authors: Đỗ Văn Tài
Authors: Đỗ Văn Tài
Keywords: Báo cáo
Đối ngoại
Kỳ họp 4
Khóa X
Ủy ban Đối ngoại
Abstract: Báo cáo hoạt động đối ngoại của Quốc hội và công tác của Ủy ban đối ngoại năm 1998 gồm 3 phần là: hoạt động đối ngoại của Quốc hội trên các bình diện song phương và đa phương; phần 2 là công tác của Ủy ban đối ngoại trong hoạt động đối ngoại chung ở các mặt lập pháp, hoạt động giám sát; phần cuối cùng là nhận xét chung.
Date Created: 28-10-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 142 - 166, .pdf
Source: Quốc hội khóa X. Kỳ họp thứ 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.