Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20098
Title: Thuyết trình "Khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn"
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Thuyết trình
Nông nghiệp
Nông thôn
Bảo vệ môi trường
Công nghệ
Công nghiệp hóa hiện đại hóa
Khoa học
Abstract: Nội dung bài thuyết trình trình bày về công tác khoa học, công nghệ góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; Về quản lý hoạt động bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu quả quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Date Created: 26 - 10 - 1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 292-300, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.