Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20158
Title: Báo cáo tình hình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa X đến nay
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Hướng dẫn thi hành luật
Kỳ họp 5
Khóa X
Phụ lục báo cáo
Abstract: Phụ lục đã báo cáo về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa X tháng 5/1999. Chỉ có một phần nhỏ các văn bản pháp luật được ban hành đầy đủ hoặc một phần các văn bản hướng dẫn thi hành, số lượng lớn các
Date Created: 11-05-2000
Issue Date: 2000
Format: tr. 154 - 157, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.