Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20185
Title: Tạo chuyển biến tích cực về tốc độ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (Báo cáo của Chính phủ)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 6
Khóa X
Phát triển kinh tế - xã hội
Abstract: Báo cáo gồm hai phần . Phần một là nhận định tổng quát về tình hình kinh tế, xã hội ở cả mặt tích cực lẫn tiêu cực và sự chỉ đạo, điều hành của chính phủ năm 1999. Phần 2 là mục tiêu, và một số giải pháp như tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp, khai thôn
Date Created: 16-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 43 - 67, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.