Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20192
Title: Báo cáo triển khai thực hiện các luật Thuế mới (của Bộ Tài chính)
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 6
Khóa X
Luật Thuế mới
Tài chính
Abstract: Báo cáo gồm hai phần : phần đầu tiên viết về tình hình chung bao gồm cả những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn còn tồn tại trong việc thực hiện luật Thuế mới; phần thứ hai về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ nông nghiệp sản xuất hàng hóa l
Date Created: 26-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 216 - 226, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.