Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20217
Title: Tờ trình Quốc hội về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Chính phủ
Kỳ họp 6
Khóa X
Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Sửa đổi bổ sung
Tờ trình
Abstract: Tờ trình gồm 2 phần là sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất luật và nội dung sửa đổi. Trọng tâm của Tờ trình nằm ở phần thứ hai với các đề xuất thay đổi và bổ sung một số điều khoản, vấn đề.
Date Created: 02-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 519 - 530, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.