Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20219
Title: Bộ luật Hình sự
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa X
Luật Hình sự
tp
Abstract: Bộ luật gồm 24 chương, 344 điều được chia làm hai phần chính là phần chung và phần tội phạm.Phần một có một số vấn đề như phân loại tội phạm, hình phạt, định lượng, tái phạm, quyết định hình phạt và miễn chấp hành hình phạt tiền. Phần hai gồm các vấn đề v
Issue Date: 1999
Format: Tr. 539 - 756, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.