Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20282
Title: Biện pháp kiểm soát đặc biệt với việc xử lý tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán
Authors: Dương Kim Thế Nguyên
Authors: Dương Kim Thế Nguyên
Keywords: Tổ chức tín dụng
Kiểm soát đặc biệt
Ngân hàng
Abstract: Sự sụp đổ của một tổ chức tín dụng có thể gây ra những tác động to lớn đến nền kinh tế, vì thế các biện pháp phòng ngừa rủi ro và khắc phục các hậu quả của sự đổ vỡ được Nhà nước sử dụng. Kiểm soát đặc biệt là biện pháp nằm trong nhóm các biện pháp khắc phục hậu quả, được áp đặt bởi cơ quan quản lý ngân hành với mục tiêu hạn chế mức thấp nhất khả năng xảy ra việc đổ vỡ một tổ chức tín dụng được sử dụng trước khi cầu viện đến tòa án để giải quyết phá sản. Bài viết đề cập đến những vấn đề lý luận,
Issue Date: 2014
Format: tr. 43-51, tr. 84, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.