Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20288
Title: Những điểm mới trong nội dung các quy định về tài nguyên và môi trường của Hiến pháp sửa đổi
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Tài nguyên thiên nhiên
Hiến pháp sửa đổi
Môi trường
Abstract: Bài viết sau tìm hiểu nhưng điểm mới trong nội dung các quy định về tài nguyên và môi trường của Hiến pháp sửa đổi đặt trong mối quan hệ so sánh với những quy định về vấn đề này của Hiến pháp năm 1992
Issue Date: 2014
Format: tr. 17-23, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.