Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20319
Title: Các yếu tố cấu thành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Cơ chế kiểm soát
Nhà nước
Quyền lực
Yếu tố
Abstract: Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn dề quan trọng không chỉ với mỗi quốc gia, mà ở một mức độ nào đó nó còn có ý nghĩa về mặt quốc tế. Để có thể kiểm soát có hiệu quả đối với quyền lực nhà nước, cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Các yếu tố cấu thành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, có mối quan hệ mật thiết với nhau, vận hành, tương tác với nhau nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo cho quyền lực nhà nước được tổ chức và sử dụng đúng mục đích và hiệu quá
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.