Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20335
Title: Chứng minh tập quán thương mại
Authors: Nguyễn Mạnh Thắng
Keywords: Thương mại
Tập quán
Tính chất
Abstract: Bài viết phân tích và làm rõ: i) Khái niệm và các thành tố của tập quán thương mại; ii) Quy tắc chung về chứng minh tập quán; iii) Chứng minh tính chất thương mại của tập quán; iv) Kỹ thuật chứng minh tập quán
Issue Date: 2014
Format: tr. 36-39, tr.45, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 918,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.