Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20401
Title: Những kết quả bước đầu sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp
Authors: Đinh Ngọc Giang
Keywords: Bộ Chính trị
Cải cách tư pháp
Kết quả
Nghị quyết số 49-NQ/TW
Abstract: Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng ta. Qua 8 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.
Issue Date: 2014
Format: tr. 19-23, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 218
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.