Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20416
Title: Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội
Authors: Phạm Xuân Sơn
Keywords: Cải cách
Giải pháp
Thành phố Hà Nội
Thủ tục hành chính
Abstract: Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cải cách thủ tục hành chính và công tác cán bộ là hai khâu đột phá. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội.
Issue Date: 2014
Format: tr. 85-89, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 218
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.