Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20425
Title: Sự phát triển của chế định chính quyền địa phương qua các bản Hiến pháp Việt Nam
Authors: Trương Quốc Việt
Keywords: Chế định
chính quyền
địa phương
Hiến pháp
phát triển
Việt Nam
Abstract: Chế định chính quyền địa phương trong Hiến pháp qua các năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và 2013 đánh dấu sự thay đổi mới nhận thức về chế định chính quyền địa phương.
Issue Date: 2014
Format: tr. 14-19, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.