Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20445
Title: Lựa chọn con đường và tiến trình nhất thể hóa thành thị - nông thôn ở Trung Quốc
Authors: Hạ Nhất Duy
Keywords: Trung Quốc
Con đường
nhất thể hóa thành thị - nông thôn
Abstract: Nhìn lại tiến trình phát triển nhất thể hóa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc; Lựa chọn con đường xây dựng nhất thể hóa thành thị và nông thôn Trung Quốc
Issue Date: 2014
Format: tr. 98-103, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.