Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20461
Title: Giải pháp chính sách hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Chiến
Keywords: chính sách
hài hòa
kinh tế
lạm phát
tăng trưởng
Việt Nam
Abstract: Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong 10 năm qua (2003-2013); Thực trạng lạm phát và một số định hướng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong thời kỳ tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 73-77, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.