Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20503
Title: Nâng cao năng lực quyết định ngân sách Hội đồng nhân dân cấp xã
Authors: Trần Văn Tân
Keywords: cấp xã
Hội đồng nhân dân
năng lực
nâng cao
ngân sách
quyết định
Abstract: Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước, so với các nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân cấp xã, nghị quyết về ngân sách được xây dựng với quy trình chặt chẽ có sự tham gia của cơ quan tài chính cấp trên trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định. Tác giả còn đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quyết định ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã.
Issue Date: 2014
Format: tr. 32-35, tr. 97, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.