Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20524
Title: Cải cách hành chính theo mô hình quản trị nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Hồng Hải
Keywords: Cải cách hành chính
mô hình
nhà nước
quản trị
Abstract: Giới thiệu về khái niệm quản trị nhà nước; các nguyên tắc hoạt động của Quản trị nhà nước. Quản trị nhà nước là xu hướng tất yếu của cải cách hành chính ở nhiều nước trên thế giới và một số giải pháp cơ bản.
Issue Date: 2014
Format: tr. 7-12, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.